Obsah

Zpět

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „I/26 Holýšov, obchvat” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Oznámení o zahájení zjišťovacího řízení k záměru „I/26 Holýšov, obchvat” podle zákona č. 100/2001 Sb.

Na základě § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) oznamujeme veřejnosti zahájení zjišťovacího řízení k záměru „I/26 Holýšov, obchvat”.

Oznámení s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 k zákonu (Environmental Impact Assessment – EIA) je pro veřejnost k nahlédnutí na Odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje od 23. 8. 2022 do 22. 9. 2022 ve zveřejněné pracovní době. Zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Dále je možnost nahlédnout na Obecním úřadě v Kvíčovicích od 25.8. do 22.9. 2022 a zde je taktéž možné činit si výpisky a opisy.

Zapojení veřejnosti je jednou z nejvýznamnějších zásad systému hodnocení ve smyslu EIA, proto je na stejném místě možné předat do 22. 9. 2022 písemné vyjádření.
Tato vyjádření budou zohledněna, společně s vyjádřeními dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů, při zpracování závěru zjišťovacího řízení, které provede Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí (http://www.cenia.cz/eia), pod kódem záměru PLK1998.

Originál oznámení o zahájení zjišťovacího řízení lze nalézt v příloze.

Vyveska_oznameni verejnosti.pdf (206.15 kB)

Vyvěšeno: 24. 8. 2022

Datum sejmutí: 23. 9. 2022

Zodpovídá: Eva Brychcínová

Zpět